Odstoupení do 14 dnů

Poučení dle zákona 634/1992 Sb. zákon o ochraně spotřebitele. V jakém případě nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů

Občanský zákoník § 1837. Citace zákona ČR - Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Jakým způsobem je spotřebitel informován?

Spotřebitel je vždy předem informován písemnou formou na našich stránkách. U každého zboží je uvedeno jakým zákonem se daný prodej řídí.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů § 1829 odst. 1 občanského zákoníku - postup

Kupující má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit.  Zboží si může kupující vyzkoušet a vrátit ho takto : viz zákon § 1829 odst. 1. Nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Pokud je vrácené zboží neúplné, poškozené nebo opotřebené, má prodávající právo na uplatnění náhrady škody.

  • Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude prodávající mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu pokud je zboží poškozeno. Je možné také vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady Vám zašleme emailem částku – budete informováni. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Zboží proto vracejte čisté, kompletní a nepoškozené včetně příslušenství aby Vám mohla být vrácena částka za Vaše zboží.
  • Zboží nám v žádném případě nezasílejte na dobírku - dobírky nepřebíráme na uvedené adrese ani ze zákona nejsme povinni přebírat dobírky.

Upozornění pro zákazníky v Praze - zboží nám nezasílejte budete kontaktováni naším pracovníkem a náš pracovník vám osobně vrátí peníze a celou záležitost s Vámi vyřeší. Peníze Vám budou vráceny výhradně na Váš účet dle Zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví, složenkou na poštu nebo jiný způsob vracení peněz nelze po nás vyžadovat. Veškeré instrukce najdete ve formuláři, který Vám zašleme emailem.

Naše povinnost poučení spotřebitele dle zákona § 1829. Poučení citace dle zákona § 1837.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během  lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání    jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Kupující nemůže v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Pokud nakoupím zboží na firmu pro svou podnikatelskou činnost :

Ze zákona právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na firmy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.  Veškerá další ustanovení se řídí našimi obchodními podmínkami. Pokud máte jakékoliv dotazy k vysvětlení nového zákona § 1829 kontaktujte nás naše právní oddělení je Vám k dispozici. Máte právo ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele žádat o veškeré zákonné informace.