Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní předpisy hořáky, kartuše a plynová zařízení.

 

Hořák můžou obsluhovat pouze osoby starší 18 let v rozsahu bezpečného používání.

Při práci v uzavřených prostorách musí být zajištěna dostatečná ventilace.

Udržujte pracoviště v čistotě aby nedošlo k nehodě, požáru.

Plynový hořák a plynová zařízení držte mimo dosah dětí.

Plynový hořák není hračka je nutné dodržovat bezpečnost okolo sebe při práci.

Při práci dávejte pozor, přistupujte k práci pozorně.

Nepoužívejte hořák bez řádné koncentrace.

 

Zodpovědnost za škody.

 

Prodejce odmítá zodpovědnost za škody způsobené osobám v důsledku nesprávné obsluhy a manipulace.

Veškeré škody na majetku nebo přímo ohrožení osob nesprávnou manipulací nelze na prodejci uplatnit jakoukoliv náhradu škody.

Uživatel plynové hořáku a plynových zařízení si při nesprávném postupu za škody ručí sám v plném rozsahu.

 

Právní informace pro spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

Manipulace je zakázána nezletilým osobám 18 let.

Plynový výrobek chránit na místě nepřístupném dětem.

Plynový výrobek neodhazujte do běžného odpadu.

Plynový výrobek při přepravě chránit proti pádu nebo poškození.

Plynový výrobek převážejte v boxu/krabici která bude chránit plynový výrobek před poškozením.

Skladování Plynových výrobků na delší dobu zajistěte např. v boxu na místě nedostupné dětem a osobám mladší 18 let.

Je zakázáno vhazovat plynový výrobek do ohně a míst tepelného záření a přímého ohně.

Pokud dojde k poškození plynového výrobku odneste ho ihned na specializované místo určené obcí, městem atd.

V případě většího rozsahu poškození kontaktuje ihned a informujte požární nebo policejní útvar.

Nikdy nevyhazujte plynový výrobek do kanalizace nebo na jiná místa v přírodě, v lese, u vody apod.

 

Pro plynové výrobky platí viz níže stanovené zákony ČR.

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o obecné požární bezpečnosti.

ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu ČSN EN ISO 13769 Lahve na plyny.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006. Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Předpisy na provoz plynových zařízení určuje také obecná vyhláška daného města.

Doporučujeme zjistit si nařízení místních vyhlášek, zveřejněných na místních obcích.

Spotřebitel je povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy pro svojí ochranu.

 

Děkujeme že chráníte svou bezpečnost a také bezpečnost a zdraví svého okolí.