Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

ADRESÁT (PRODÁVAJÍCÍ)

Společnost:   Jana Odemero

Adresa pro vyřizování a reklamací:  

Jana Odemero

Krupná 2170/10

Praha 412 Komořany 143 00

IČ: 87440075

Email 💌 : obchodaservis@seznam.cz

Korespondenční adresa: Česká republika

Veškerou korespondenci zasílat na výše uvedenou adresu.

IČ: 87440075

E-mailová adresa: obchodaservis@seznam.cz

Telefonní číslo: +420 704064080

 

SPOTŘEBITEL

Jméno a příjmení:

Adresa:

Kontaktní telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ________________________ jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (zde je třeba vadu podrobně popsat )

 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: ( zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). 

________________________________________________________________________________ Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*) ..............................
  • Číslo objednávky: ......................................
  • Číslo prodejního dokladu: ...............................
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ............................ a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ......................................................   
  • Jméno a příjmení spotřebitele: ........................................................
  • Adresa spotřebitele: ......................................................................................................
  • E-mail: .........................................................
  • Telefon: ............................................................

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V ________________________Dne ________________________

________________________________________________________________________________

Jméno, příjmení (čitelně) a podpis spotřebitele

Balíček zasílejte pouze doporučenou poštou nikoliv obyčejnou poštou, kdy Vám pošta nevystaví doklad o odeslání s č. balíčku.

Seznam příloh:

  • Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v zákonné lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.